Kvalitet/Quality

Kvalitet

Kraven på ett modernt distributionsföretag är höga. Vi på Tidningsbärarna vill vara det mest kompetenta och det mest effektiva alternativet och därför är kvalitetsarbetet något vi jobbar med på många olika sätt.

kvalitet-bildFörutom att mäta och följa upp de dagliga händelserna gör vi regelbundet kontrollringningar till slumpvis utvalda mottagare, för att vara säkra på att våra tjänster håller hög kvalitet.

Alla anställda får både teoretisk och praktisk utbildning av erfarna handledare så de har rätt redskap och känner till de rutiner och det arbetssätt som ska följas för att motsvara våra krav.

Vi utvecklar hela tiden ny teknik som underlättar arbetet. Detta innebär bland annat att alla anställda distributörer utrustas med en modifierad mobiltelefon med funktioner som håller både distributörer och arbetsledning uppdaterade om utdelningslistor, distributionsförloppet och eventuella avvikelser. På så sätt kan vi snabbt åtgärda eventuella störningar och ge korrekt information till både kunder och abonnenter.

Vår kvalitetspolicy:

TBs systematiska kvalitetsarbete
Vår förmåga att samdistribuera post och morgontidningar till högsta kvalitet och konkurrenskraftigt pris är viktig för våra kunder, miljön och samhället. Tillgång till rätt kunskaper, färdigheter och hjälpmedel bidrar till högsta kvalitet i alla led. I våra processer arbetar vi utifrån vår vision med kundernas behov och förväntningar i fokus.

Vi arbetar hållbart, smart, engagerat och tillsammans…
… för nöjda kunder.
… mot tydliga mål som vi mäter och följer upp.
… med goda förutsättningar för att kunna göra rätt från början.
… efter tydliga rutiner.
… aktivt med ständiga förbättringar.

Quality
The requirements of a modern distribution companies are high. We at Newspaper carriers would be the most skilled and the most effective option and therefore the quality approach something we work with in many different ways.

Our systematic quality work
Our ability to deliver mail and newspapers to the highest quality and competitive price is important for our customers, the environment and society. Having the right knowledge, skills and tools contributes to top quality in all areas. Our processes work according to our vision of putting customer needs and expectations in focus.

We work sustainably, smart, committed and together…
… for satisfied customers.
… towards clear goals that we meet and follow up.
… with good conditions to do the right thing from the start.
… after clear routines.
… actively working for continued improvement.